FANDOM


Täna on 21. märts 2019


´´Siin lehel toimub ASTRA taotluse KTKDK sisendi koostamine. Tähelepanu: ASTRA kaudu ei ole võimalik taotleda toetust doktorantide teadustööde keelekorrektuurile ja kaitsmise ning publitseerimisega seotud tegevustele.´´


Kõikides ülikoolides doktorikoolide kaudu juhitavad tegevused

1. Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine Selle tegevuse alla kuuluvad näiteks, erialased ühisseminarid, intensiivkursused, talve- ja suvekoolid, doktorantide konverentsid. Eesmärgiks on kaasa aidata doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele; arendada avaliku esinemise oskusi ja teisi ülekantavaid pädevusi; orienteerumist laiemalt teadusmaastikul ning interdistsiplinaarse koostöö oskust; laiendada doktorantide teadmisi autoriõigustest ja IO kaitsest; teadmussiirdest.

KTKDK sisend:


2. Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine Selle tegevuse alla kuuluvad muuhulgas erialase eneseväljenduse oskuse arendamine; eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise ning akadeemilise kirjutamise arendamine. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

KTKDK sisend:


3. Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine Siia kuuluvad tegevused, mis toetavad koostööd tulevaste tööandjatega - avaliku sektori ja ettevõtlusega. Näiteks, doktorantide projektid ettevõtetes, infopäevad, uurimisteemade “talgud” ettevõtetega, aga ka era- ja avaliku sektori (nii kodumaise kui välismaise) kaasjuhendajate ja konsultantide kaasamine (sh tasu maksmine).

KTKDK sisend:


4. Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes Selle tegevuse alla kuuluvad koolitused, aruteluseminarid, hea praktika vahetamine jms. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös nii mõistlikuma korralduse (rohkem osalejaid) kui interdistsiplinaarsuse väärtustamise eesmärgil.

KTKDK sisend:


5. Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe ja teadustöö populariseerimisele võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui laiemalt teadlikkuse suurendamiseks era- ja avalikus sektoris. Sh näiteks magistrantide kaasamine doktorikoolide tegevustesse (suve- ja talvekoolidesse).

KTKDK sisend:


Senised doktorikoolide tegevused, mille juhtimise, korralduse ja eelarve otsustavad ülikoolid individuaalselt

1. Doktorantide stipendiumid ASTRA raames on võimalik maksta täiendavat (lisaks riiklikule dokktoranditoetusele) stipendiumit nendele doktorantidele, kelle doktoritöö on seotud ettevõtlusega. Nutika spetsialiseerumise raames luuakse selline skeem nutika spetsialiseerumise valdkondadesse, ülikoolidel on doktoriõppe tegevuste raames võimalik seda ka teistesse valdkondadesse laiendada. TÜ tahab stippide asemel (või paralleelselt) piloteerida nooremteadurite ametikohtade täiendavat rahastamist. Erinevate lahenduste ja korralduse tõttu ei ole võimalik tegevust ja selle mahtu ülikoolide üleselt kavandada.


KTKDK sisend:


2. Lühiajaline mobiilsus Nii doktorantide kui juhendajate lühiajaline mobiilsus korraldatakse samuti ülikooliti erinevalt – osades ülikoolides (nt TLÜ, EMÜ) kasutatakse juba töötavaid keskseid süsteeme, et tagada kõikidele doktorantidele ühtlasem ligipääs (koordineerida erialadevahelit tasakaalu).

KTKDK sisend: