FANDOM


Täna on 21. märts 2019

Siin toimub Pärnu Ooperistuudio laulmise õppekava täpsustamine. Täpsustamiseks palun teha ettepanekuid arutelulehel [TALK]. Pärnu Ooperistuudio kehtiv laulmise õppekava asub lehel http://www.ooper.parnu.ee/OOPERISTUUDIO/ooperistuudio_laulmise_oppekava.htmPärnu Ooperistuudio

Laulmise õppekava


Pärnu Ooperistuudio laulmise õppekava eesmärk on anda õpilasele selline lauluhääle valitsemisele põhinev kunstiline võimekus ja valmisolek muusika mõistmiseks, et õppekava läbinud laulja on võimeline esinema nõudlikes vokaalsolisti ülesannetes ooperi- ja oratooriumilaulja ning kammermuusikuna. Pärnu Ooperistuudios keskendutakse klassikalisele hääletekitamisele.

Laulmise õppekava ained on jaotatud kolmele tasemele:

 • ettevalmistav tase (elementaartase E, D ja C)
 • põhitase (B)
 • tipptase (A)

Õpingute alustamise tingimuseks on sisseastumiskatsete edukas sooritamine.

Laulmise õppekava läbimine toimub üldjuhul 5-7 õppeaasta jooksul. Nominaalne õppeaeg on 6 õppeaastat ja kogumaht on 180 ainepunkti (p) ehk 7200 tundi (t). Üks ainepunkt vastab 40 tunnile õpetusele ja iseseisvale tööle.

Õppetöö viiakse läbi ainemoodulite vormis. Õppimine ja aine sooritamine on lahutatud. Aine (välja arvatud laulmine) soorituse võib registreerida ka mujal teostatud õpingute või omandatud kogemuste põhjal.

Õpilane lõpetab Pärnu Ooperistuudio põhitaseme (B) ja saab vastava tunnistuse, kui ta on läbinud põhitaseme õppekava 120 ainepunkti (p) ehk 4800 tunni (t) ulatuses.

Õpilane lõpetab Pärnu Ooperistuudio tipptaseme (A) ja saab vastava tunnistuse, kui ta on läbinud tipptaseme õppekava 60 ainepunkti (p) ehk 2400 tunni (t) ulatuses. Tipptaseme (A) sooritamise eelduseks on Pärnu Ooperistuudio põhitaseme (B) sooritus või vastav sooritus mõnes muus õppeasutuses.

Laulmise õppekava raames võib õppida ka üksikuid aineid, mille läbimisel sooritus registreeritakse ning aine läbimise kohta antakse tunnistus.


ÕPPEKAVA STRUKTUUR

Laulmise õppekava kogumaht on 180 ainepunkti (p) ehk 7200 tundi (t):

 • Erialaõpingud (94 p): laulmine (64 p), klaverimäng (5 p), lavaline väljendus (15 p), ooperi-, oratooriumi ja kammermuusikarepertuaari praktikum (10 p)
 • Teooriaõpingud (30 p): muusikateooria ja solfedžo (20 p), muusikaajalugu (10 p)
 • Keeleõpingud (10 p): inglise keele hääldamine (2 p), itaalia keele hääldamine (2 p), prantsuse keele hääldamine (2 p), saksa keele hääldamine (2 p), vene keele hääldamine (2 p)
 • Projekt (30 p): ainepunkte annavad näiteks pearolli sooritamine ooperiproduktsioonis (30 p); kõrvalrolli sooritamine ooperiproduktsioonis, soleerimine nõudlikumas oratooriumiproduktsioonis või ca 50-60 minutit kestva soolokava esitamine (20 p); nõudliku kooripartii esitamine ooperi- või oratooriumiproduktsioonis või väiksem ca 20-30 minutit kestev sooloesinemine (10 p)
 • Valikained (16 p)

Ainete läbimine registreeritakse Pärnu Ooperistuudio soorituste registris ning selle kohta antakse õpilasele vajadusel tõend.


LAULMISE PÕHIÕPINGUD

LAULUÕPINGUD

LA1 LAULMINE (elementaartase E + D + C kuni põhitase B)

Maht: 120 p, 4800 t

Eesmärk: Ainekava läbimine eeldab aine valdamist tasemel B. Eksam tasemel C ja tasemel B.

Õpetus- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 96 t
 • klaverisaatjaga õpe minimaalselt 18 t
 • õpilase individuaalne töö kuni 4686 t


LA2 LAULMINE (tipptase A)

Maht: 60 p, 2400 t

Eesmärk: Ainekava läbimine eeldab aine valdamist tasemel A. Tipptaseme (A) sooritamise eelduseks on Pärnu Ooperistuudio põhitaseme (B) sooritus või vastav sooritus mõnes muus õppeasutuses.

Õpetus- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 64 t
 • klaverisaatjaga õpe minimaalselt 18 t
 • õpilase individuaalne töö kuni 2318 t


LAULMISE ELEMENTAARÕPINGUD, TASE E

Õppeaine on mõeldud hääle kasutamise elementaarsete teadmiste omandamiseks neile, kes soovivad õppida tundma oma keha kui vokaalmuusika instrumenti ning õppida tervet ja loomulikku häälekasutust. Repertuaar valitakse vastavalt õpetaja hinnangule võimalikult mitmekesine ja erinevatest stiilidest. Õppeaine on ettevalmistavaks aineks laulmise tasemele D. Aine läbimisel antakse vajadusel tunnistus.

Maht: punkte ei arvestata, punktid summeeritakse B-tasemel. Aine läbimisel antakse vajadusel tunnistus.

Õpetus- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 8 t
 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • klaverisaatjaga õpe minimaalselt 3 t
 • iseseisev töö kuni 96 t

Sooritamine: Õpetuses osalemine ja ettelaulmine, mida hindab vähemalt 2 õpetajat.

Hindamine: arvestus (jah / ei), avalik suuline tagasiside

Eeldatav sooritusaasta I

LAULMINE, TASE D

Eesmärgiks on terve ja loomuliku häälekasutuse õppimine, tutvumine klassikalise vokaalmuusika põhirepertuaariga, tutvumine erinevate laulustiilidega ning valmisoleku saavutamine õpinguteks tasemel C.

Maht: punkte ei arvestata, punktid summeeritakse B-tasemel. Aine läbimisel antakse vajadusel tunnistus.

Õpetus- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • klaverisaatjaga õpe minimaalselt 3 t
 • iseseisev töö kuni 96 t


Sisaldab tööd vähemalt 55 lauluga (vt. laulmise repertuaarinimekiri):

a) 10 laulu osast 1 (Vaccai), millest vähemalt üks retsitatiiviga
b) 5 laulu osast 2
c) 20 laulu osast 3
d) 5 laulu osast 4 ja 6
e) 25 laulu osast 7, millest vähemalt 3 rühmast 7.3

Sooritus:

I Iga-aastane esinemine, millel lauluõpetaja koos kolleegidega annab õpilasele suulise hinnangu
II Eksam (kokku 6 laulu):
a) näide osast 1
b) 1 laul osast 2
c) 2 laul osast 3
d) 1 laul osast 4 või 6
e) 2 laul osast 7, millest üks võib olla välismaise õpilase kodumaa muusika.

Laulud esitatakse peast ja algkeeles.

Hindamine: Komisjon hindab skaalal 0–10

Soovitatav sooritamise aasta I-II

Korvavad õpingud: Aine loetakse sooritatuks, kui õpilane on õppinud tasemele vastavas mahus laulmist teistes koolides ning sooritab eksami, mille kavas on vähemalt:

a) näide osast 1
b) 1 laul osast 3
c) 1 laul osast 4 või 6
d) 1 laul osast 7

Laulud esitatakse peast ja algkeeles.

LAULMINE, TASE C

Eesmärgiks on õpilase häälekasutuse jätkuv arendamine, hääle tööpiirkonna laiendamine ja mitmekülgne tutvumine klassikalise vokaalrepertuaari ja stiilidega ning valmisoleku saavutamine õpinguteks tasemel B.

Maht: punkte ei arvestata, punktid summeeritakse B-tasemel. Aine läbimisel antakse vajadusel tunnistus.

Õpetus- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • klaverisaatjaga õpe minimaalselt 3 t
 • iseseisev töö kuni 96 t

Sisaldab tööd vähemalt 25 lauluga (vt. laulmise repertuaarinimekiri):

a) osa 1 (Vaccai) tervenisti
b) 3 laulu osast 2
c) 5 laulu osast 3
d) 2 laulu osast 4 ja 6
e) 10 laulu osast 5
f ) 5 laulu osast 7, millest vähemalt 2 rühmast 7.3

Osas 2 olevaid barokkaariaid võib õpetaja nõusolekul kasutada ka osas 5.

Sooritus:

I Iga-aastane esinemine, millel lauluõpetaja koos kolleegidega annab õpilasele suulise hinnangu
II Eksam (kokku 7 laulu):
a) näide osast 1
b) 1 laul osast 2
c) 2 laul osast 3
d) 1 laul osast 4 või 6
e) 1 laul osast 5
f ) 2 laul osast 7, millest üks võib olla välismaise õpilase kodumaa muusika.

Laulud esitatakse peast ja algkeeles, välja arvatud erandid (kammermuusikateosed, keeruline nüüdismuusika, oratooriumiaariad)

Hindamine: Komisjon hindab skaalal 0–10

Eeldatavad sooritused: Laulmine, tase D

Soovitatav sooritamise aasta II-III

Korvavad õpingud: Aine loetakse sooritatuks, kui õpilane on õppinud tasemele vastavas mahus laulmist teistes koolides ning sooritab eksami, mille kavas on vähemalt:

a) näide osast 1
b) 1 laul osast 3
c) 1 laul osast 4 või 6
d) 1 laul osast 5
e) 1 laul osast 7

Laulud esitatakse peast ja algkeeles, välja arvatud erandid (kammermuusikateosed, keeruline nüüdismuusika, oratooriumiaariad)

LAULMINE, TASE D + C

Eesmärgiks on õpilase häälekasutuse jätkuv arendamine, hääle tööpiirkonna laiendamine ja mitmekülgne tutvumine klassikalise vokaalrepertuaari ja stiilidega ning valmisoleku saavutamine õpinguteks tasemel B. Tasemed D ja C võib sooritada ka ühe tervikuna.

Maht: punkte ei arvestata, punktid summeeritakse B-tasemel. Aine läbimisel antakse vajadusel tunnistus.

Õpetus- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 24 t
 • klaverisaatjaga õpe minimaalselt 5 t
 • iseseisev töö kuni 96 t

Sisaldab tööd vähemalt 80 lauluga (vt. laulmise repertuaarinimekiri):

a) osa 1 (Vaccai) tervenisti
b) 8 laulu osast 2
c) 25 laulu osast 3
d) 7 laulu osast 4 ja 6
e) 10 laulu osast 5
f ) 30 laulu osast 7, millest vähemalt 2 rühmast 7.3

Osas 2 olevaid barokkaariaid võib õpetaja nõusolekul kasutada ka osas 5.

Sooritus:

I Iga-aastane esinemine, millel lauluõpetaja koos kolleegidega annab õpilasele suulise hinnangu
II Eksam (kokku 7 laulu):
a) näide osast 1
b) 1 laul osast 2
c) 2 laul osast 3
d) 1 laul osast 4 või 6
e) 1 laul osast 5
f ) 2 laul osast 7, millest üks võib olla välismaise õpilase kodumaa muusika.

Laulud esitatakse peast ja algkeeles, välja arvatud erandid (kammermuusikateosed, keeruline nüüdismuusika, oratooriumiaariad)

Hindamine: Komisjon hindab skaalal 0–10

Eeldatavad sooritused: Laulmine, tase D

Soovitatav sooritamise aasta III

Korvavad õpingud: Aine loetakse sooritatuks, kui õpilane on õppinud tasemele vastavas mahus laulmist teistes koolides ning sooritab eksami, mille kavas on vähemalt:

a) näide osast 1
b) 1 laul osast 3
c) 1 laul osast 4 või 6
d) 1 laul osast 5
e) 1 laul osast 7

Laulud esitatakse peast ja algkeeles, välja arvatud erandid (kammermuusikateosed, keeruline nüüdismuusika, oratooriumiaariad)

LAULMINE, TASE B

Eesmärgiks on õpilase terve häälekasutuse jätkuv arendamine, hääle tööpiirkonna laiendamine ja mitmekülgne tutvumine klassikalise vokaalrepertuaari ja -stiilidega. Õpilane õpib tundma klassikalise muusika olulisemaid stiile, on valmis lõpetama põhitaseme õpingud Pärnu Ooperistuudios.

Maht (E + D + C + B kokku): 30 p, 1200 t

Õpetus- ja töövormid:

 • individuaalõpe (ainult B) minimaalselt 16 t
 • klaverisaatjaga õpe (ainult B) minimaalselt 6 t
 • iseseisev töö (E + D + C + B kokku) kuni 1178 t


Sisaldab tööd vähemalt 75 lauluga (vt. laulmise repertuaarinimekiri): a) osa 1 (Marchesi) b) 8 laulu osast 2 c) 25 laulu osast 3 d) 7 laulu osast 4 ja 6 e) 10 laulu osast 5 f ) 30 laulu osast 7, millest vähemalt 8 rühmast 7.3

Osas 2 olevaid barokkaariaid võib õpetaja nõusolekul kasutada ka osas 5.

Sooritus:

I Õppeprotsessis (tunnid, iseseisev töö) osalemine
I Iga-aastane esinemine, millel lauluõpetaja koos kolleegidega annab õpilasele suulise hinnangu
II Eksam (kokku 8 laulu):
a) näide osast 1 (Marchesi)
b) 1 laul osast 2
c) 2 laulu osast 3
d) 1 laul osast 4 või 6
e) 1 laul osast 5
f ) 2 laulu osast 7, millest üks võib olla välismaise õpilase kodumaa muusika.

Kava kogukestus on 30 minutit. Laulud esitatakse peast ja algkeeles, välja arvatud erandid (kammermuusikateosed, keeruline nüüdismuusika, oratooriumiaariad).

Hindamine: Komisjon hindab skaalal 0–10

Eeldatavad sooritused: Laulmine, tase C

Soovitatav sooritamise aasta III-IV

Korvavad õpingud: Aine loetakse sooritatuks, kui õpilane on õppinud tasemele vastavas mahus laulmist teistes koolides ning sooritab eksami, mille kavas on vähemalt:

a) näide osast 1
b) 1 laul osast 3
c) 1 laul osast 4 või 6
d) 1 laul osast 5
e) 1 laul osast 7

Laulud esitatakse peast ja algkeeles, välja arvatud erandid (kammermuusikateosed, keeruline nüüdismuusika, oratooriumiaariad)

LAULMINE, TASE A

Eesmärgiks on õppida valitsema laia valikut klassikalise vokaalmuusika stiile, saada valmisolek iseseisvaks tööks vokaalsolistina ooperiteatrites ja muudes muusikakollektiivides.

Maht: 34 p, 1360 t

Õpetus- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 32 t
 • klaverisaatjaga õpe minimaalselt 12 t
 • iseseisev töö kuni 1322 t

Laulja spetsialiseerumine võib olla rõhuasetusega

a) ooperil. Sisaldab tööd vähemalt 30 lauluga osadest 2–7 (vt. laulmise repertuaarinimekiri) ning 10 oma häälele vastavat ooperirolli, millest vähemalt 4 on pearollid ja vähemalt 5 maailma oratooriumirepertuaari keskse teose vastava hääleliigi aariad;
b) kammer- ja ansamblilaulul: Sisaldab tööd vähemalt 30 lauluga osadest 2–7 ning 50 laulu osadest 3, 4, 6, 7 (vt. laulmise repertuaarinimekiri) ja ja vähemalt 5 keskse oratooriumi vastava hääleliigi aariad.

Sooritamine:

I Osalemine õppeprotsessis (tunnid ja iseseisev töö).
II Eksam, mille kava puhas muusikaline kogukestus on vähemalt 45 minutit, millest
laule on ca 15 minutit (laulutsükkel või muu vastav kunstiline tervik)
vähemalt 1 nõudlik ooperi-, oratooriumi- või kantaadiaaria või soolokantaat
vabalt valitud teos (kammermuusika, nüüdismuusika)

Kava peab kunstiliselt vastama iseseisva õhtuttäitva kontserdiprogrammi nõuetele. Kava esitatakse algkeeles. Eksamikomisjoni käsutuses peavad olema vokaalteoste tekstide tõlked eesti keelde, mille olemasolu eest vastutab õpilane. Laulud esitatakse peast, välja arvatud erandid (kammermuusikateosed, keeruline nüüdismuusika, oratooriumiaariad).

Hindamine: Komisjon hindab skaalal 0–10

Eeldatavad sooritused: Läbitud Pärnu Ooperistuudio põhitase (B) või muudes koolides sooritatud vastaval tasemel õpetus.

Korvavad õpingud: Muudes koolides sooritatud vastavad õpingud, mis võimaldavad A tasemel eksami sooritamist.

KLAVERIÕPINGUD

KLAVER 1

Maht: 5 p, 200 t

Eesmärgiks on klaverimängu põhitehnika valdamine vähemalt (laste)muusikakooli algastme tasemel.

Õppe- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • iseseisev töö kuni 184 t

Sooritamine:

I Klaverimängu harjutamine rõhuasetusega laulusaadetel:
a) harmooniliste kadentside mängimine erinevates helistikes
b) vähemalt ühe hääleharjutuse saatmiseks sobiva modulatsiooniskeemi omandamine
c) laulude või aariate saatmine klaveril
d) laulu akordimärkide järgi saatmine ning transponeerimine
e) vähemalt 10 teosest koosneva repertuaari harjutamine (sealhulgas vokaalmuusika saated)
f) heliredelite harjutamine (laste)muusikakooli algastme mahus
II Arvestus:
1. Etüüd
2. Suurvorm vabal valikul (Sonaat-allegro või sonatiini puhul kiire osa)
3. Polüfooniline pala
4. Heliredelid vastavalt (laste)muusikakooli algastme nõuetele


Hindamine: arvestus (jah / ei)

Soovitav sooritusaasta I

Korvavad sooritused: Teistes koolides vähemalt (laste)muusikakooli algastme tasemel sooritatud klaveriõpingud. Tõend praktilisest kogemusest klaverisaatjana.

Aine läbimine on eelduseks Pärnu Ooperistuudio lõpetamiseks põhitasemel.

KLAVER 2

Maht: 6 p, 240 t

Eesmärgiks on klaverimängu põhitehnika valitsemine (laste)muusikakooli noorema astme tavaõppe tasemel.

Õppe- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • iseseisev töö kuni 224 t

Sooritamine:

I Klaverimängu harjutamine rõhuasetusega laulusaadetel:
a) harmooniliste kadentside mängimine erinevates helistikes
b) vähemalt ühe hääleharjutuse saatmiseks sobiva modulatsiooniskeemi omandamine
c) laulude või aariate saatmine klaveril
d) laulu akordimärkide järgi saatmine ning transponeerimine
e) vähemalt 10 teosest koosneva repertuaari harjutamine (sealhulgas vokaalmuusika saated)
f) heliredelite harjutamine (laste)muusikakooli noorema astme tavaõppe mahus
II Arvestus
1. Pala
2. Suurvorm vabal valikul (Sonaat-allegro või sonatiini puhul kiire osa)
3. Polüfooniline teos
4. Heliredelid vastavalt (laste)muusikakooli noorema astme tavaõppe nõuetele


Hindamine: arvestus (jah / ei)

Soovitatav sooritusaasta II-III

Eeldatavad sooritused: KLAVER 1 või muu vastaval tasemel sooritus

Korvavad sooritused:

Teistes koolides vähemalt (laste)muusikakooli noorema astme tavaõppe tasemel sooritatud klaveriõpingud. Tõend praktilisest kogemusest klaverisaatjana.

Aine võib valida valikainena.

KLAVER 3

Maht: 6 p, 240 t

Eesmärgiks on klaverimängu põhitehnika valitsemine (laste)muusikakooli noorema astme süvaõppe tasemel.

Õppe- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • iseseisev töö kuni 224 t

Sooritamine:

I Klaverimängu harjutamine rõhuasetusega laulusaadetel:
a) harmooniliste kadentside mängimine erinevates helistikes
b) vähemalt ühe hääleharjutuse saatmiseks sobiva modulatsiooniskeemi omandamine
c) laulude või aariate saatmine klaveril
d) laulu akordimärkide järgi saatmine ning transponeerimine
e) vähemalt 10 teosest koosneva repertuaari harjutamine (sealhulgas vokaalmuusika saated)
f) heliredelite harjutamine (laste)muusikakooli algastme mahus
II Arvestus
1. Etüüd
2. Suurvorm vabal valikul (Sonaat-allegro või sonatiini puhul kiire osa)
3. Polüfooniline pala
4. Heliredelid vastavalt (laste)muusikakooli süvataseme nõuetele


Hindamine: arvestus (jah / ei)

Soovitatav sooritusaasta II-III

Eeldatavad sooritused: KLAVER 1 või muu vastaval tasemel sooritus

Korvavad sooritused:

Teistes koolides vähemalt (laste)muusikakooli noorema astme süvaõppe tasemel sooritatud klaveriõpingud. Tõend praktilisest kogemusest klaverisaatjana.

Aine võib valida valikainena.


KLAVER 4

Maht: 6 p, 240 t

Eesmärgiks on klaverimängu põhitehnika valitsemine (laste)muusikakooli süvaõppe lõpetaja tasemel.

Õppe- ja töövormid:

 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • iseseisev töö kuni 224 t

Sooritamine:

I Klaverimängu harjutamine rõhuasetusega laulusaadetel:
a) harmooniliste kadentside mängimine erinevates helistikes
b) vähemalt ühe hääleharjutuse saatmiseks sobiva modulatsiooniskeemi omandamine
c) laulude või aariate saatmine klaveril
d) laulu akordimärkide järgi saatmine ning transponeerimine
e) vähemalt 10 teosest koosneva repertuaari harjutamine (sealhulgas vokaalmuusika saated)
f) heliredelite harjutamine (laste)muusikakooli süvaõppe lõpetaja mahus
II Arvestus
1. Etüüd
2. Suurvorm vabal valikul (Sonaat-allegro või sonatiini puhul kiire osa)
3. Polüfooniline teos
4. Kaks erineva iseloomuga pala, millest üks soovitavalt eesti helilooja pala
5. Heliredelid vastavalt (laste)muusikakooli süvaõppe lõpetaja taseme nõuetele
6. Prima vista mängimise test

Hindamine: arvestus (jah / ei)

Soovitatav sooritusaasta II-III

Eeldatavad sooritused: KLAVER 3 või muu vastaval tasemel sooritus

Korvavad sooritused:

Teistes koolides vähemalt (laste)muusikakooli süvaõppe lõpetaja tasemel sooritatud klaveriõpingud. Tõend praktilisest kogemusest klaverisaatjana.

Aine võib valida valikainena.

LAVALISE VÄLJENDUSE ÕPINGUD

LAVALINE VÄLJENDUS 1

Maht: 5 p, 200 t

Kirjeldus: Näitlejatöö alused. Füüsiline treening, lavaline kontakt, reageerimine. Kõne ja laulmise ühendamine lavalise liikumisega. Õpilase esinemisega liituvate individuaalsete probleemide käsitlemine. Töö rühmas. Tekstimonoloogide ja laulude esitamine laval.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 16 t
 • individuaalne töö kuni 184 t

Sooritamine: Õppetöös osalemine

Hindamine: arvestus jah / ei

Soovitatav sooritamise aasta I

Korvavad sooritused: Teistes koolides sooritatud vastaval tasemel näitlejatöö aluste koolitus või praktiline kogemus. Korvamine toimub tõendi alusel.

LAVALINE VÄLJENDUS 2

Maht: 5 p, 200 t

Kirjeldus: Näitlejatöö, tantsu- ja lavakõne õppimine. Tekstiimprovisatsioonid, rolliimprovisatsioonid (statustyöskentely), situatsiooniimprovisatsioonid. Laulmise ja kõne ühendamine liikumise ja lavaliste situatsioonidega. Reageerimisharjutused. Dialoogiharjutused. Klassikalise balleti alused. Erinevates stiilides liikumine. Kõneväljendus.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 16 t
 • individuaalne töö kuni 184 t


Sooritamine: Õppetöös osalemine

Hindamine: arvestus jah / ei

Soovitatav sooritamise aasta II

Korvavad sooritused: Teistes koolides sooritatud vastaval tasemel näitlejatöö aluste koolitus või praktiline kogemus. Korvamine toimub tõendi alusel.

LAVALINE VÄLJENDUS 3

Maht: 5 p, 200 t

Kirjeldus: Näitlejatöö, lavalise liikumise ja lavakõne õpetus. Ooperirolli dramaturgia, töö rolliga, lavalise situatsiooni arendamise improvisatsioon, lavaline töö aariatega, Molière-dialoog, katkendite esitamine näidenditest, laulmine lavaolukorras. Lavatants.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 16 t, sellest vähemalt 2 tundi klaverisaatjaga
 • individuaalne töö kuni 184 t

Sooritamine: Õppetöös osalemine

Hindamine: arvestus jah / ei

Soovitatav sooritamise aasta III

Korvavad sooritused: Teistes koolides sooritatud vastaval tasemel näitlejatöö aluste koolitus või praktiline kogemus. Korvamine toimub tõendi alusel.

TÖÖ OOPERIGA

TÖÖ OOPERIGA 1

Maht: 10 p, 400 t

Kirjeldus: Ooperistseenide, -retsitaiivide, -aariate harjutamine ja uurimine nii improviseerides kui ka lavastatuna. Klaverisaatja kohal osal ajast. Lisaks töö näidenditega: monoloogid, dialoogid, stseenid.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 32 t, sellest klaverisaatega 16 t
 • individuaalne töö kuni 368 t

Sooritamine: Õppetöös osalemine

Hindamine: arvestus jah / ei

Soovitatav sooritamise aasta IV-VI

Korvavad sooritused: Teistes koolides sooritatud vastaval tasemel näitlejatöö aluste koolitus või praktiline kogemus. Korvamine toimub tõendi alusel.

TÖÖ OOPERIGA 2

Maht: 10 p, 400 t

Kirjeldus: Muusikateatri ülesandeid. Aariaid, stseene, terveid vaatusi või läbilõikeid muusikateatriteostest lavaliselt teostatuna. Eesmärgiks on saada valmisoleks tööks laval. Töö tekstiga, lavalise olukorra analüüs, rollianalüüs, tundeseisundite analüüs. Õpilase enda isiklike omaduste arendamine vokaalteoseid esitades.

Õppe- ja töövormid:

 • erinevates töötubades ja projektides osalemine, milles orienteerutakse muusikateatritöö füüsilisele, tehnilisele, personaalsele ja terviklikule aspektile, rühmaõpetusena minimaalselt 32 t
 • iseseisev töö kuni 368 t

Sooritamine: Õppetöös osalemine

Hindamine: arvestus jah / ei

Soovitatav sooritamise aasta IV-VI

Korvavad sooritused: Teistes koolides sooritatud vastaval tasemel näitlejatöö aluste koolitus või praktiline kogemus. Korvamine toimub tõendi alusel.

OOPERI-, ORATOORIUMI- ja KAMMERMUUSIKAREPERTUAARI PRAKTIKUM

LAULUMUUSIKA STUUDIO

LAULUMUUSIKA STUUDIO

Maht: 4 p, 160 t (ühe perioodi maht 2 p)

Eesmärk: Eesmärgiks on saada individuaalse töö kaudu üldine pilt kesksest vokaalmuusika repertuaarist ning tutvuda mitmekülgselt vokaalmuusika ajalooga. Aine raames tegeldakse erinevate laulustiilidega erinevatel ajastutel, üksikute heliloojate vokaalloomingu ja selle stiiliga, tutvutakse poeesia ja muusika vahekordadega ning lauljatega läbi muusika ajaloo.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 16 t, sellest klaverisaatega 16 t
 • individuaalne töö 144 t

Sooritamine: Osalemine nii individuaalses kui ka rühmavormis toimuvas õppetöös ning esinemine kontsertidel.

Hindamine: Arvestus jah / ei

Soovitatav sooritamise aasta II–III

Eeldatavad sooritused: Laulueksam tasemel C tai vastav muus koolis sooritatud laulueksam.

Laulumuusika stuudio töös võivad korrepetiitoritena osaleda pianistid, kellel on vähemalt (laste)muusikakooli klaveri eriala noorema astme mängutase.

SAKSA LIED'i SEMINAR

Maht: 2 p, 80 t

Eesmärk: Eesmärgiks on süveneda eriliselt saksa liedi tehnilistesse, stiililistesse ning tõlgenduslikesse küsimustesse, süveneda erinevate ajastute aateajaloolisesse atmosfääri ning täiendada nii iseseisva tõlgendamise oskust. Aine on täienduseks laulmise A taseme sooritamisel.

Kirjeldus:

 • loengud liedi eriküsimustest
 • liedi analüüsimine seminarides
 • lied'i "lavastamine"

Õppe- ja töövormid:

 • loengud ja rühmatöö minimaalselt 8 t
 • individuaalõpe minimaalselt 8 t, sellest klaverisaatega 8 t
 • individuaalne töö 64 t

Sooritamine:

I Osalemine individuaal- ja rühmaõppes
II Esinemine kontsertidel

Hindamine: Arvestus jah / ei

Eeldatavad sooritused Vähemalt laulmise B taseme eksam või muus koolis sooritatud vastav eksam.

TEOORIAÕPINGUD

SOLFEDŽO JA MUUSIKATEOORIA

Maht: 20 p, 800 t

Muusikakooli noorema astme tasemel solfedžo ja muusikateooria valdamine.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe: 32 t
 • iseseisev töö (prima vista laulmine): 768 t

Sooritamine: Osalemine õppetöös

Hindamine: Eksam 0 - 10

Sooritamise aasta I–III

Korvavad sooritused: Õpilane on läbinud solfedžo ja muusikateooria õppekava (laste)muusikakooli noorema astme tasemel.

MUUSIKAAJALUGU

Maht: 10 p, 400 t

Muusikakooli noorema astme tasemel muusikaajaloo tundmine.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe: 16 t
 • iseseisev töö (näiteks salvestiste kuulamine ja vaatamine, etenduste ja kontsertide külastamine, raamatute lugemine jne): 384 t

Sooritamine: Osalemine õppetöös, tegevuste kirjaliku aruande esitamine

Hindamine: Arvestus jah / ei

Sooritamise aasta I–III

Korvavad sooritused: Õpilane on läbinud üldhariduskooli muusikaõpetuse keskkooli tasemel.

KEELEÕPINGUD

INGLISE KEELE FONEETIKA

Maht: 2 p, 80 t

Eesmärk: Eesmärk on anda õpilasele valmisolek toota viimistletud, autentne kõla ingliskeelsest vokaalmuusika repertuaarist ilma otseste keeleõpinguteta.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 6 t
 • iseseisev töö kuni 74 t

Sooritamine: Osalemine õppetöös

Hindamine: Arvestus jah / ei

Sooritamise aasta I–VI

Korvavad sooritused:

 • keele valdamine emakeelena;
 • pikk elamiskogemus keelekeskkonnas (soorituse aluseks keeleõpetaja hinnang):
 • keele õpingud üldhariduskoolis vähemalt ühe õppeaasta jooksul, vähemalt üks tund nädalas.

ITAALIA KEELE FONEETIKA

Maht: 2 p, 80 t

Eesmärk: Eesmärk on anda õpilasele valmisolek toota viimistletud, autentne kõla itaaliakeelsest vokaalmuusika repertuaarist ilma otseste keeleõpinguteta.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 6 t
 • iseseisev töö kuni 74 t

Sooritamine: Osalemine õppetöös

Hindamine: Arvestus jah / ei

Sooritamise aasta I–VI

Korvavad sooritused:

 • keele valdamine emakeelena;
 • pikk elamiskogemus keelekeskkonnas (soorituse aluseks keeleõpetaja hinnang):
 • keele õpingud üldhariduskoolis vähemalt ühe õppeaasta jooksul, vähemalt üks tund nädalas.


PRANTSUSE KEELE FONEETIKA

Maht: 2 p, 80 t

Eesmärk: Eesmärk on anda õpilasele valmisolek toota viimistletud, autentne kõla prantsusekeelsest vokaalmuusika repertuaarist ilma otseste keeleõpinguteta.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 6 t
 • iseseisev töö kuni 74 t

Sooritamine: Osalemine õppetöös

Hindamine: Arvestus jah / ei

Sooritamise aasta I–VI

Korvavad sooritused:

 • keele valdamine emakeelena;
 • pikk elamiskogemus keelekeskkonnas (soorituse aluseks keeleõpetaja hinnang):
 • keele õpingud üldhariduskoolis vähemalt ühe õppeaasta jooksul, vähemalt üks tund nädalas.


SAKSA KEELE FONEETIKA

Maht: 2 p, 80 t

Eesmärk: Eesmärk on anda õpilasele valmisolek toota viimistletud, autentne kõla saksakeelsest vokaalmuusika repertuaarist ilma otseste keeleõpinguteta.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 6 t
 • iseseisev töö kuni 74 t

Sooritamine: Osalemine õppetöös

Hindamine: Arvestus jah / ei

Sooritamise aasta I–VI

Korvavad sooritused:

 • keele valdamine emakeelena;
 • pikk elamiskogemus keelekeskkonnas (soorituse aluseks keeleõpetaja hinnang):
 • keele õpingud üldhariduskoolis vähemalt ühe õppeaasta jooksul, vähemalt üks tund nädalas.


VENE KEELE FONEETIKA

Maht: 2 p, 80 t

Eesmärk: Eesmärk on anda õpilasele valmisolek toota viimistletud, autentne kõla venekeelsest vokaalmuusika repertuaarist ilma otseste keeleõpinguteta.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe minimaalselt 6 t
 • iseseisev töö kuni 74 t

Sooritamine: Osalemine õppetöös

Hindamine: Arvestus jah / ei

Sooritamise aasta I–VI

Korvavad sooritused:

 • keele valdamine emakeelena;
 • pikk elamiskogemus keelekeskkonnas (soorituse aluseks keeleõpetaja hinnang):
 • keele õpingud üldhariduskoolis vähemalt ühe õppeaasta jooksul, vähemalt üks tund nädalas.

PROJEKT

OOPERIPRODUKTSIOON

Tervikliku rolli ettevalmistamine ja esitamine muusikateatriteoses. Eesmärgiks on omandada valmisolek täisverelise, mitmekülgse ja veenva lavakuju esitamiseks ning tutvuda erinevate muusikateatri põhielementidega (muusika, tekst, häälekasutus; koosmusitseerimine teiste lauljate, dirigendi ning isntrumentalistidega; lavakuju rollikaare, omaduste, kommunikatsiooni mõistmine; kostüümi, dekoratsiooni, lavavalguse kogemus) ning võimekus ühendada neid kunstilise rühmatöö vormis.

Õppe- ja töövormid: Rolli ettevalmistamine korrepetiitori juhendamisel. Rollianalüüs ja lavaproovid. Rolli esitamine produktsioonis. Rolli sobivuse üle peetakse nõu lauluõpetajaga.

Osa õpetusest võib toimuda valikainena.

ROLL 1 Maht: 6–12 p, 240–480 t

 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • rühmatöö minimaalselt 128 t, vajadusel kahe või enama õpetaja üheaegne kohalolek
 • isiklik töö 96-336 t

Minimaalne nõue Pärnu Ooperistuudio tipptaseme (A) lõpetamiseks.

ROLL 2 Maht: 13–16 p, 520–640 t

 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • rühmatöö minimaalselt 192 t, vajadusel kahe või enama õpetaja üheaegne kohalolek
 • isiklik töö 312-432 t

ROLL 3 Maht: 17–21 p, 680–840 t

 • individuaalõpe minimaalselt 16 t
 • rühmaõpe minimaalselt 256 t, vajadusel kahe või enama õpetaja üheaegne kohalolek
 • isiklik töö 408-568 t

Sooritamine: osalemine korrepetiitori ja lavastaja poolt määratud proovides. Etendused

Hindamine:

Roll 1: arvestus jah / ei, komisjoni suuline hinnang
Roll 2: arvestus jah / ei, komisjoni suuline hinnang
Roll 3: eksam 0-10, komisjoni kirjalik hinnang

Soovitatav sooritamise aeg

Roll 1: varemalt III aasta
Roll 2: varemalt IV aasta
Roll 3: varemalt IV aasta

Eeldatavad sooritused: Laulmise C eksam.

Korvavad sooritused: Teistes koolides sooritatud vastavad õpingud või osalemine ooperiproduktsioonides mujal.

MUUSIKATEATRI- VÕI ORATOORIUMIPRODUKTSIOON

Maht: 2-5 p, 80-200 t

Muusikaline või lavaline ülesanne muusikateatriteose või oratooriumi ettekandmisel.

Õppe- ja töövormid: Proovid, esinemised ja individuaalne töö 80-200 t, vajadusel mitme õpetaja juhendamisel

Sooritamine:

I Osalemine korrepetiitori ja lavastaja määratud proovides
II Kontserdid või etendused

Hindamine: arvestus jah / ei

Korvavad sooritused: Mujal sooritatud lavarollid.

KONTSERDIPRODUKTSIOON

Maht: 2–5 p, 80–200 t

Õpilane tutvub kontserdiproduktsiooni ettevalmistamise erinevate etappidega. Aine sisaldab ühe lühema kontserdi või kontserdipoole (30-45 min.) ettevalmistamist ja läbiviimist. Kava võib koosneda kas ooperi-, oratooroiumi-, liedi-, muu kirikliku vokaalmuusika, kammermuusikarepertuaarist.

Õppe- ja töövormid:

 • inividuaal ja/või rühmaõpe minimaalselt 16 t
 • isiklik töö 64–184 t

Sooritamine: Kava avalik esitamine

Hindamine: Arvestus jah / ei, komisjoni suuline hinnang

Soovitatav sooritamisaeg IV-V aasta

Eeldatavad sooritused: Laulmise C taseme eksam

Korvavad sooritused: Mujal teostatud kontserdiproduktsioonid.

VALIKAINED

ANSAMBLILAUL

Maht: 2 p, 80 t

Osalemine vokaalansamblimuusika kava ettevalmistamisel ja kontsertidel või etendustel.

Õppe- ja töövormid:

 • proovid minimaalselt 16 t, vajadusel kahe või mitme õpetaja juhendamisel
 • individuaalne töö kuni 64 t

Sooritused: I Osalemine proovides II Kontserdid või etendused

Aine võib valikainena sooritada mitu korda.

Hindamine: Arvestus jah / ei

Soovitav soorituse aeg alates I aastast

Korvavad sooritused: Osalemine mujal toimunud ansamblilauluprojektides.

OOPERIKOOR

Maht: 2 p, 80 t

Osalemine Pärnu Ooperi koori töös.

Õppe- ja töövormid: Proovid ja etendused minimaalselt 80 t

Sooritamine:

I Osalemine proovides
II Osalemine etendustel

Hindamine arvestus jah / ei

Eeldatavad sooritused: Laulmise C taseme eksam

Korvavad sooritused: Osalemine koorilauljana vähemalt ühes ooperiprojektis mujal.

LAVAPRAKTIKA ERIKURSUS

Maht: 1–2 p, 40–80 t

Aine eesmärk on anda õpilasele kontsentreeritud lisapädevus laval esinemiseks ning tugevdada lavalise töö spetsiifilisi valdkondi (grimmeerimine, lavavõitlus, stiilides liikumine, lavatants, õukonnaetikett vms)

Õppe- ja töövormid:

 • rühmatöö minimaalselt 16 t, vajadusel kahe õpetaja kohalolekul
 • isiklik töö 24-64 t

Sooritamine: osalemine õpetuses

Hindamine: Arvestus jah / ei, õpetaja suuline hinnang

Eeldatavad sooritused: aine sooritamine ei eelda varasemaid õpinguid

Aine võib valikainena sooritada mitu korda

Korvavad sooritused: Mujal toimunud vastavad kurused.

KULTUURI JA KIRJANDUSE TUNDMINE

Maht: 5 p, 200 t

Aine eesmärk on õpilase süvenemine laulmise seisukohalt kesksete kultuuriajalooliste perioodide ning nähtuste olemusse ning laiendada ajaloo ja muude kultuuri- ja kunstivaldkondadega tutvumise kaudu vokaalmuusika mõistmist.

Õppe- ja töövormid:

 • loengud ja seminarid minimaalselt 32 t
 • iseseisev töö kuni 168 t

Sooritamine:

I loengutes ja seminarides osalemine
II vähemalt ühe teemakohase referaadi või uurimuse koostamine (maht 10-20 lehekülge).

Hindamine: arvestus jah / ei

Korvavad sooritused: Mujal sooritatud vastavad õpingud.

VALMISTUMINE KONKURSIKS

Maht: 1-3 p, 40-120 t

Eesmärgiks on valmistada õpilast ette erinevateks konkursiolukordadeks. Aidata valida sobiv repertuaar. Kaardistada laulja hääletüüp.

Õppe- ja töövormid:

 • rühmaõpe ja loengud minimallselt 16 t, vajadusel mitme õpetaja kohalolekul
 • prooviesinemised ja lavastatud konkursiolukorrad, millele antakse suulist tagasisidet minimaalselt 16 t
 • individuaalne töö 8-88 t

Sooritamine: Õppetöös osalemine

Hindamine: arvestus jah / ei

Soovitatav sooritamise aasta IV–VI

Korvavad sooritused: Mujal sooritatud vastavad õpingud või osalemine konkurssidel.

RAHVUSVAHELINE MEISTRIKURSUS, KONVERENTS VÕI MUU SÜNDMUS

Maht: 1–2 p, 40–80 t

Osalemine kas Eestis või välismaal toimunud laulmise erialaga seotud meistrikursusel, konverentsil või muul vastaval sündmusel.

Õppe- ja töövormid:

 • osalemine individuaal- või rühmaõpetuses ja/või individuaalne töö 40-80 t

Aine võib valikainena sooritada mitu korda.

Korvatakse korraldaja tõendi alusel.

MUU ÕPETUS

Maht: 1-2 p, 40-80 t

Osalemine muus õpetuses.

Õppe- ja töövormid:

 • osalemine individuaal- või rühmaõpetuses ja/või individuaalne töö 40-80 t

Korvatakse korraldaja tõendi alusel.